Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i wnioski

 1. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek do celów emerytalno-rentowych
 2. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek o udostępnienie dokumentów
   
 3. PDFInformacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   
 4. PDFInformacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   
 5. PDFKwestionariusz osobowy cudzoziemca
  DOCXoświadczenie dot. formy wyplaty
  DOCwniosek o świadczenia pieniężne
   
 6. PDFWniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
 7. PDFWniosek o uznanie za obywatela polskiego
 8. PDFWniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 9. DOCWniosek o nadanie orderu/odznaczenia
 10. DOCWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę
 11. DOCOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 12. PDFOświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty
 13. DOCOświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim
 14. DOCOświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej
 15. DOCOświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej
 16. DOCOświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego
 17. PDFPoświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego
 18. PDFPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej
 19. DOCXPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP
 20. DOCPrzystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 21. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
 22. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 23. DOCRegulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
 24. DOCRozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny
 25. DOCRozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów
 26. DOCWzór statutu zakładu opieki zdrowotnej
 27. DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej
 28. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy
 29. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą
 30. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt stały
 31. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 32. DOCUtworzenie zakładu opieki zdrowotnej
 33. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 34. PDFWniosek o uznanie za repatrianta
 35. DOCWniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
 36. DOCWniosek o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym
 37. DOCWniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
 38. PDFWpis do ewidencji instruktorów
 39. DOCWpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
 40. PDFWpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń
 41. PDFWydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 42. PDFWydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Euopejskiej
 43. PDFWydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
 44. PDFWydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
 45. PDFWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej
 46. DOCXWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 47. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
   
 48. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
 49. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 50. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 51. DOCWykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej
 52. DOCWykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 53. DOCWykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 54. PDFWymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 55. PDFWypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych
 56. DOCWyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców
 57. Wzory druków oświadczeń o stanie majątkowym przeznaczonych dla pracowników K-PUW i Administracji Zespolonej
 58. DOCXoświadczenie o stanie majątkowym pracowników K-PUW i AZ
  DOCXOświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
  DOCXOświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
  PDFObwieszczenie Prezydenta RP. druki oświadczenia o stanie majątkowym
   
 59. Wzory druków oświadczeń majątkowych-samorządy
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu,
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu województwa
  PDFOświadczenie majątkowe radnego gminy
  PDFOświadczenie majątkowe radnego powiatu
  PDFOświadczenie majątkowe radnego województwa
  PDFOświadczenie majątkowe wójta
 60. Aktywne druki oświadczeń majątkowych – samorządy
   DOCXOświadczenie majątkowe radnego powiatu
  RTFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu
  DOCXOświadczenie majątkowe radnego gminy
  DOCXOświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarz gminy
   
 61. PDFZarejestrowanie pobytu obywatela UE
 62. DOCWniosek o wydanie z archiwum kserokopii dokumentów związanych z zatrudnieniem
 63. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów
 64. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych
 65. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 66. PDFWniosek o przedłużenie wizy Schengen
 67. PDFWniosek o przedłużenie wizy krajowej
 68. PDFWniosek o wydanie, wymianę karty pobytu
 69. PDFZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”
 70. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 71. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
 72. PDFWniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 73. DOCWzór informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę
 74. PDFWniosek o wydanie, wymianę nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela Unii Europejskiej
 75. PDFWniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 76. PDFOświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN
 77. PDFWniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 78. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 79. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
 80. DOCWniosek o dokonanie wpisu jednostek poradnictwa specjalistycznego do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 81. przeniesiony
 82. przeniesiony
 83. przeniesiony
 84. DOCOświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach
 85. DOCOświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty
 86. DOCOświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego
 87. DOCWzór tabeli - miesięczna struktura zatrudnienia dla zakładu pracy chronionej
 88. PDFFormularz zgłoszenia do Rejestru Klubów Integracji Społecznej
 89. DOCPismo przewodnie o nadanie orderów, odznaczeń
 90. przeniesiony
 91. DOCZapytanie o udzielenie informacji o osobie
 92. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy
 93. Wzór wniosku miasta/gminy o środki z rezerwy celowej - klęska żywiołowa
  PDFWytyczne uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa
  PDFWniosek o środki z rezerwy celowej
  DOCWzór wniosku o środki z rezerwy celowej do 20 tys.
  DOCWniosek o środki z rezerwy celowej powyżej 20 tys.
  PDFPomoc finansowa, protokół
 94. DOCFormularz informacji dotyczący przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
 95. PDFZałącznik NR 1 do wniosku o udzielenie cudzodziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 96. DOCXZałącznik NR 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy
 97. DOCXWniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej
 98. PDFZałącznik NR 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 99. DOCXZałącznik NR 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 100. BUDOWNICTWO
 101. PDFwzór formularza PB-1 Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 102. PDFwzór formularza PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 103. PDFwzór formularza PB-3 Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 104. PDFwzór formularza PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 105. PDFwzór formularza PB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 106. PDFwzór formularza PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 107. PDFwzór formularza PB-4 Zgłoszenie rozbiórki
 108. PDFwzór formularza PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 109. PDFwzór formularza PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 110. PDFwzór Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy
 111. PDFwzór formularza PB-7 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 112. DOCXWniosek inwestora w sprawie odstępstwa od przepisów techn-bud.docx Wniosek inwestora w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 113. DOCWniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów kolejowych Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
 114. DOCWniosek o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Pb Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
 115. przeniesiony

 

 

rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 – cz. 85/04 , dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 - dotacja celowa: dodatek energetyczny:

 1. ZIPWzór wniosku jst do wojewody o przyznanie dotacji celowej - dodatek energetyczny
 2. ZIPWzór wniosku jst do wojewody o zwiększenie dotacji celowej (korektę podziału dotacji) - dodatek energetyczny
 3. ZIPformularz rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę przez gminy dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej

rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 – cz. 85/04 , dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 – dotacja celowa: dodatek osłonowy:

 1. ZIPwniosek o przyznanie dotacji celowej - dod. osłonowy ver. 2022.1.2.7.0021.zip
 2. ZIPFormularz rozliczenia dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatku osłonowego 

 

Wersja XML