Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

- wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości

- stwierdza nabycie z mocy prawa własności nieruchomości rolnych przez gminy, których nie przekazano do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do dnia 30 czerwca 2000 r., w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości

- przygotowuje dokumenty oraz przeprowadza oględziny nieruchomości w terenie, w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości

- przygotowuje dokumenty i prowadzi rozprawy administracyjne, jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia, w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia interesów stron

- obsługuje i współpracuje z klientami zewnętrznymi, głównie z instytucjami i agencjami, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości i udzielenia wyczerpujących odpowiedzi dotyczących prowadzonego postępowania

- występuje do sądów, wydziałów ksiąg wieczystych o uzyskanie informacji o danej księdze wieczystej oraz o dokumentach znajdujących się w tej księdze, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości

-  przygotowuje dokumenty, redaguje zarządzenia oraz uczestniczy w posiedzeniach komisji inwentaryzacyjnych, w celu przejęcia mienia Skarbu Państwa przez gminy

- współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w celu ustalenia przebiegu dróg, zajęcia pasa drogowego przez obiekty niebędące urządzeniami infrastruktury drogowej

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; praca w terenie; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na IX piętrze w pokoju biurowym (budynek B posiadający windę, wejście do budynku od ul. ks. S. Konarskiego 1-3, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3657,53 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

d o d a t k o w e

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja

pozostałe wymagania dodatkowe:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 4 lipca 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

starszy inspektor wojewódzki – WSPN.I.2

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3

w Bydgoszczy.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wersja XML