Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne

Wydawanie decyzji
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych
w zakresie: obiektów i robót budowlanych: hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi

Podstawa prawna:
art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4, art. 36, art., 80 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Kto załatwia sprawę:

Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p.,

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. wniosek inwestora (PDFbudowa/rozbiórka) złożony w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. oświadczenie (PDFWzór), pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 5. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 Prawa budowlanego,
 6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 7. wniosek o dziennik budowy (PDFwzór).

Opłaty:
Składający wniosek i/lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – część III ust. 9 pkt 1 lit a) do i) oraz pkt 2 - pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego, część III ust. 10 – pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego, część I ust. 10 – zatwierdzenie projektu budowlanego.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony na zasadach określonych przepisem § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Kiedy będzie załatwiona sprawa:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do terminu, o którym mowa wyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Czy i do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wersja XML