Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte

Przyjmowanie zgłoszeń
budowy lub rozbiórki oraz zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia w zakresie obiektów i robót usytuowanych na terenach zamkniętych.

Podstawa prawna:

 1. art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4, art. 36, art., 80 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290)
 2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 -j.t.)
 3. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.)
 4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p.,

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. zgłoszenie (PDFbudowa/rozbiórka), w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonanie robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
 2. oświadczenie (PDFWzór) o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 3. odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
 4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - przy zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 6. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku zgłaszania budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Opłaty:
Zgłoszenia budowy lub rozbiórki oraz zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej.

Czy i do kogo można się odwołać:
od przyjętego zgłoszenia odwołanie nie przysługuje

Ponadto warto wiedzieć:
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Wersja XML