Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Polityki Społecznej

Możecie nas Państwo znaleźć w budynku Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C, I oraz II piętro) oraz w delegaturach Urzędu:
w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
we Włocławku, ul. Brzeska 8.


Wydział Polityki Społecznej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, we wtorek w godzinach 8.00- 16.00.

Dyrektor
Paweł Klamka
pokój 114, I piętro, budynek C
tel. 52 349-7680
fax 52 349-7682
e-mail sekretariat:


Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Kierownik
Beata Rojewska
ul. Konarskiego 1-3, pok. nr 116 , I piętro, budynek C
pok. nr 104, 108, 140, 141, 148
tel. 52 349-7308
e-mail:

Oddział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Kierownik
Justyna Dachniewicz-Zabrocka
tel. 52 349-7207,
pokój nr 145, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokoje nr 100, 105, 106, 144, 145,146.

Oddział Rynku Pracy

Kierownik
Barbara Kempa
tel. 52 349-7698,
pokój nr 138, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokoje nr 107, 138, 142, 143.

Oddział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Kierownik
Agnieszka Czaplińska
tel. 52 34 97 693
e-mail:

pokój nr 118, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokój nr 109, 117,235.

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Koordynator
Beata Sulima
tel. 52 349-7684,
pokój 139, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
e-mail:

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rynku Pracy działające w Delegaturze Urzędu w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21
Podległe bezpośrednio Koordynatorowi Samodzielnego Zespołu ds. Rynku Pracy w Delegaturze Urzędu we Włocławku
Koordynator
Beata Awiżeń-Chwiałkowska
87-800 Włocławek ul. Brzeska 8, pok. 15, I piętro  
tel. 54 231-42-27
e-mail:
 

Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze Urzędu we Włocławku
Koordynator
Beata Awiżeń-Chwiałkowska
87-800 Włocławek ul. Brzeska 8, pok. 15, 16, I piętro
tel. 54 231-42-27, 54 231 40 97
e-mail:
 


Czym się zajmujemy?


Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1.    Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii tel. 52 34-97-308,34-97-678, 34-97-687, 54 231-41-10;
2.    Ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tel. 52 34-97-308, 34-97-675, 34-97-678, 34-97-685, 34-97-687, 34-97-669, 54 231-41-10;
3.    Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, a także zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami tel. 52 34-97-308, 34-97-675, 34-97-678, 34.97-687, 34.97-685, 34-97-669, 54 231-41-10;
4.    Dokonywanie weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody specjalnej z zakresu pomocy społecznej przyznawanej przez ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego tel. 52 34-97-678;
5.    Kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej tel. 52 34-97-308, 34-97-678, 34-97-685, 34-97-687, 34-97-669, 54 231-41-10;
6.    Stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji tel. 52 34-97-308, 34-97-685;
7.    Wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej tel. 52 34-97-308, 34-97-685;
8.    Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej tel. 52 34-97-685;
9.    Prowadzenie rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach tel. 52 34-97-675;
10.    Kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej tel. 52 34-97-685, 34-97-308;
11.    Kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie
na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne (Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz inne osoby prawne) tel. 52 34-97-308, 34-97-685;
12.    Kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie standardów usług socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw tych osób tel. 52 34-97-308, 34-97-785;
13.    Nadzór merytoryczny i kontrola nad standardem usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w tych jednostkach tel. 52 34-97-308, 34-97-785;
14.    Sporządzanie sprawozdawczości, w tym w wersji elektronicznej tel. 52 34-97-675, 34-97-678, 34-97-685, 34-97-687, 54 231-41-10;
15.    Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na obszarze województwa na zasadach określonych w ustawach, w tym ustawach o stanach nadzwyczajnych tel. 52 34-97-308, 34-97-675, 34-97-678, 34-97-687, 34-97-685, 54 231-41-10;
16.    Koordynowanie w ramach systemu pomocy społecznej działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielonego ofiarom handlu ludźmi tel. 52 34-97-685;
17.    Opiniowanie oraz dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych w ramach rządowych programów określonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego tel. 52 34-97-678, 34-97-687;
18.    Prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych na podstawie ustawy o języku migowym i innych  środkach komunikowania się tel. 52 34-97-685;
19.    Wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem dostępu do świadczeń usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) wpisanego do rejestru, w tym zawieranie umów tel. 52 34-97-685.

Oddział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Oddział ds. Rynku Pracy

Samodzielny Zespół ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rynku Pracy działające w Delegaturze Urzędu w Toruniu:

Samodzielny Zespół ds. Rynku Pracy w Delegaturze Urzędu we Włocławku

Akty prawne na podstawie których działamy to m.in.:


1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
2.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.);
3.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);
4.    Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828 z późn. zm.);
5.    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
6.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507),
7.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
8.    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);
9.    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.);
10.    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.);
11.    Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007);
12.    Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r., poz. 228);
13.    Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r., poz. 2321 z późn. zm.)
14.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.);
15.    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn.zm.);
16.    Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wersja XML