Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dyrektor

Krzysztof Człapiński
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31f, III piętro, budynek B
tel. (52) 349-7240
fax (52) 349-7242
e-mail:

Zastępca Dyrektora

Robert Górecki
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31d, III piętro, budynek B
tel 52 349-7240
fax 52 349-7242
e-mail:

ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I PASZPORTÓW

Kierownik
Joanna Stasiak
tel. (52) 349-7230
ul. Konarskiego 1-3, II piętro, budynek C, pok. 241.

Zajmujemy się:

Sprawami paszportowymi:
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty,
- rejestrujemy paszporty utracone i odnalezione,
- prowadzimy postępowania administracyjne w sprawach odmowy wydania lub unieważnienia paszportów,
- występujemy o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, w związku  z ubieganiem się o polski dokument paszportowy,
- udzielamy zgody na wydanie książeczek żeglarskich.


Sprawami obywatelskimi, oddział w szczególności prowadzi i nadzoruje:
- sprawy dotyczące nabycia, utraty oraz potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
- sprawy dotyczące repatriacji osób polskiego pochodzenia,
- ewidencję kościołów i innych związków wyznaniowych oraz uzgadnianie tras pielgrzymek,
- sprawy dot. przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
- sprawy dotyczące świadczeń pieniężnych przyznawanych posiadaczom Karty Polaka.
- ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, zmianę imion i nazwisk oraz sprawuje nadzór nad urzędami stanu cywilnego,
oraz
- sprawami dot. przyznawania świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.


Informacja paszportowa: (52) 349-7720, (52) 349-7721; email:

Internetowa rejestracja wizyty (link https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz_paszporty)

Informacja dotycząca obywatelstwa polskiego, w tym rejestracja wizyty w celu złożenia wniosku: (52) 349-7231; e-mail:

Informacja dotycząca świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, w tym rejestracja wizyty w celu złożenia wniosku: (52) 349-7273; email:ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Kierownik
Katarzyna Albrychiewicz
wz. Kierownika
Hanna Serafin
Joanna Jopek
ul. Konarskiego 1-3, budynek B, V piętro, pok. 51f
tel. 52 349-7348
e-mail:

Zajmujemy się rozpatrywaniem:
- wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń: na pobyt czasowy, na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP,
- wniosków o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
- wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej

ODDZIAŁ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ ORAZ REJESTRACJI ZAPROSZEŃ I OBYWATELI UE

Kierownik
Krzysztof Płaszaj
ul. Konarskiego 1-3, pok. 31 b, III piętro, budynek B
e-mail:

Zajmujemy się :

1) przyjmowaniem i rozpatrywaniem:
- wniosków o wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
- wniosków o zarejestrowanie pobytu lub wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli UE i wydanie kart pobytu członkom ich rodzin,
- wniosków o wymianę karty pobytu,
- wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP,
2) przyjmowaniem:
- wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń: na pobyt czasowy, pobyt stały i na pobyt rezydenta  długoterminowego UE na terytorium RP,
- wniosków o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
- wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (tylko w szczególnych przypadkach).

Internetowa rejestracja wizyty (link https://bezkolejki.eu/kpuw_bydgoszcz)

Informacja w sprawach rejestracji zaproszeń:


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TORUNIU

Kierownik
Żaneta Curlej
tel. (56) 611 5145
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń

Zajmujemy się:

Sprawami pracy cudzoziemców:

- przyjmujemy i rozpatrujemy wnioski o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.

Sprawami paszportowymi:
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty,
- rejestrujemy paszporty utracone i odnalezione,
- występujemy o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, w związku z ubieganiem się o polski dokument paszportowy.

Informacja paszportowa: tel. 56 611 5143, e-mail:

Internetowa rejestracja wizyty (link: https://bezkolejki.eu/kpuw_torun)


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU

Kierownik
Kinga Siciarek
tel. (54) 2314257
ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

Zajmujemy się:

Sprawami pracy cudzoziemców:
- przyjmujemy i rozpatrujemy wnioski o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP,

Sprawami paszportowymi:
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty,
- rejestrujemy paszporty utracone i odnalezione,
- występujemy o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, w związku  z ubieganiem się o polski dokument paszportowy

Informacja paszportowa: tel. 54 231-42-43, e-mail:

Internetowa rejestracja wizyty (link  https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek)


Punkt Paszportowy w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 45-14-436,
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty.

Punkt Paszportowy w Inowrocławiu
al. Ratuszowa  36/38, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35-92-120
- przyjmujemy wnioski paszportowe,
- wydajemy paszporty.
 Podstawy prawne działania Wydziału określają przepisy, zawarte w aktach normatywnych różnych gałęzi prawa, jednak podstawę stanowią przepisy z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Tryb szczególny postępowania określają następujące, podstawowe akty prawne:

1.    Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 617 t.j.),
2.    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 463 t.j.
3.    Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707 j.t.),
4.    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 t.j.),
5.    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r., poz. 332. t.j.),
6.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2017 poz. 1153 t.j.),
7.    Ustawa z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j.),
8.    Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 138 t.j.
9.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347 t.j.),
10.    Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020 r., poz. 347 t.j.),
11.    Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 t.j.),
12.    Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293 t.j.),
13.    Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 t.j.),
14.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 t.j.).

Wersja XML