Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Wydział mieści się na:
VIII, X, XI i XIII piętrze w budynku B przy ul. Konarskiego 1

Dyrektor
Zygmunt Borkowski
ul. Konarskiego 1-3, pok. 111 e, XI piętro
tel. 52 349-7400
fax 52 349-7402
e-mail:

Z-ca Dyrektora
Paweł Skonieczek
ul. Konarskiego 1-3, pok. 131c, XIII piętro
tel. 52 34 97 501
fax. 52 34 97 502
e-mail:
 


Sekretariat
pok. 111, XI piętro
tel. 52 349 7400
tel. 52 349 7480
tel. 52 349 7500
fax 52 349 7402
e-mail: wir_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Dorota Olejniczak
starszy inspektor
e-mail: dolejniczak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Hanna Szejner
sekretarka
e-mail:

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa składa się z:

Oddziału Architektury i Budownictwa,
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego,
Oddziału Odszkodowań,
Oddziału Transportu, Gospodarki i Spraw Obronnych,
Oddziału Budownictwa Specjalnego,
Oddziału Rozwoju Regionalnego i Kontroli,
Oddziału Orzecznictwa,
Oddziału Rolnictwa i Środowiska
Wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa w Delegaturze Urzędu w Toruniu
Wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa w Delegaturze Urzędu we Włocławku

Oddział Architektury i Budownictwa
Do zadań Oddziału należy m.in.
1.    Wykonywanie zadania administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych:
a)    dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi
z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
b)    hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
c)    usytuowanych na obszarze kolejowym,
d)    lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanych na terenach zamkniętych,
e)    sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
f)    drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
g)    dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej  lub wojewódzkiej,
h)    zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dróg krajowych,
i)    sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
j)    rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
k)    elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
l)    dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
m)    sieci szerokopasmowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ,
n)    inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji towarzyszących,
o)    linii kolejowych, w rozumieniu art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
2.    Wydawanie postanowień wyrażających zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
3.    Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
4.    Współpraca z izbami samorządu zawodowego w zakresie kontroli uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
5.    Wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,
6.    Wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki,
7.    Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń z projektem budowlanym, przechowuje zatwierdzone projekty budowlane wraz ze związanymi z nimi dokumentami,
8.    Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli były wymagane,
9.    Współpraca i uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
10.    Wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia  w stosunku do starostów, w tym:
a) kontrola terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wydawanych przez starostów decyzji,
b) sporządzanie statystyki ruchu budowlanego w województwie,
11. Powoływanie Zespołu Opiniowania Dokumentacji, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu.

Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału
bud. B, pok. 131 h, XIII piętro
tel. 52 349 7427
e-mail:


Agnieszka Gondek
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131 i, XIII piętro
tel. 52 349 7312
e-mail:

 

Joanna Mikołajewska
starszy specjalista
bud. B, pok. 133 , XIII piętro
tel. 52 349 7312
e-mail: 

 


Monika Olszak
starszy specjalista
bud. B, pok. 133 , XIII piętro
tel. 52 349 7491
e-mail:

Mateusz Bagniewski
starszy specjalista
budynek B, pokój 131 i, XIII piętro
tel. 52 349 7495
e-mail:


Andrzej Posadziński
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7670
e-mail:

 

Dariusz Sadowski
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7486
e-mail: 

 

Przemysław Kaczyński
starszy specjalista
bud. B, pok. 133, XIII pietro
tel. 52 349 7498

Monika Dzikowska
sekretarka
bud. B, pok. 133, XIII piętro
tel. 52 349 7468

e-mail:


Wzory wniosków w sprawach prowadzonych przez Oddział Architektury i Budownictwa:
 

1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze poz. 22)
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze poz. 17)
3. Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze?title=&page=3 poz. 21)
4. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze?title=&page=4 poz. 5)
5. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze?title=&page=4 poz. 25)

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.),
2.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, j.t.), oraz akty wykonawcze,
3.    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.),
4.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440, j.t.),
5.    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn.zm.),
6.    Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn.zm),

Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.    Przyjmowanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia:
a) planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
b) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2.    Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw,
3.    Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
4.    Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
5.    Ocenianie zgodności z przepisami prawnymi uchwał wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych dotyczących:
a)    planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
b)    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6.    Badanie zgodności z prawem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia:
a)    planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
b)    studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7.    Badanie zgodności z prawem uchwał dotyczących:
a)    obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
b)    gminnego programu rewitalizacji,
c)    Specjalnej Strefy Rewitalizacji
d)    miejscowego planu rewitalizacji,
e)    zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
f)    audytu krajobrazowego,
g)    ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
8.    Sporządzanie w zakresie wymienionym w punktach 5, 6 i 7:
a)    rozstrzygnięć nadzorczych,
b)    wskazań w przypadku nieistotnego naruszenia prawa,
c)    skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
9.    Sporządzanie zarządzeń zastępczych, w przypadku, gdy gmina nie wykona obowiązków ustawowych, dotyczących:
a)    studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10.    Wykonywanie zadań organu I instancji w sprawach wydawania decyzji:
a)    o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych,
b)    o ustaleniu lokalizacji inwestycji uregulowanych przepisami ustaw szczególnych.
11.     Prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  terenach zamkniętych.
12.    Kontrolowanie terminowości wydawania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta   decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymierzanie kar pieniężnych za przekroczenie terminu ustawowego na ich wydawanie.
13.    Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawane przez wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast, w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i ponadlokalnym w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
14.    Zamieszczanie wymaganych informacje w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informację o środowisku.

Kierownik Oddziału
Maria Czerwińska-Klich
bud. B, pok. 111c, XI piętro
tel. 52 349 7499
e–mail:

Jarosław Bochocki
inspektor wojewódzki
ul. Konarskiego 1-3, pok. 101e, budynek B, X piętro
tel. 52 349-7483
e–mail:

Janusz Gazecki
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 114, XI piętro
tel. 52 349 7256
e–mail:

Janusz Sapiszczak
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 101 e, X piętro
tel. 52 349 7483
e–mail:

Ewa Pełelska
Inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 104, X piętro,
tel.  52 349-74-96,
e-mail:  

Małgorzata Lisewska
inspektor
pok. 104, X piętro
tel. 52 349 7497
e-mail:

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
3.    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.).
4.    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.).
5.    Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.) - specustawa kolejowa.
6.    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1501 z późn. zm.) – specustawa gazociągowa.
7.    Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 880 z późn. zm.).
8.    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.).
9.    Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn.zm.).
10.    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 z późn. zm.) – specustawa przesyłowa.

Oddział Odszkodowań
Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.    Ustalanie odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego na realizację dróg publicznych, lotnisk użytku publicznych, budowli przeciwpowodziowych, linii kolejowych i sieci przesyłowych na podstawie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
2.    Ustalanie odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, na których realizowana jest budowa inwestycji związanych z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowych i regionalnych sieci szerokopasmowych na podstawie ustaw o  szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
3.    Ustanawianie i stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych pod drogi publiczne, linie kolejowe, lotniska użytku publicznego, inwestycje związane z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowe i budowle przeciwpowodziowe.
4.    Rozpatrywanie odwołań od wydanych przez starostów decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz właściwych jednostek samorządu terytorialnego w trybie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5.    Udzielanie starostom dotacji na operaty szacunkowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Kierownik Oddziału
Krzysztof Pankowski
bud. B, pok. 81f, VIII piętro
tel. 52 349 7672
e-mail:

Anna Woźna
główny specjalista
bud. B, pok. 81c, VIII piętro
tel. 52 349 7673
e-mail:

Jarosław Miękiszak
starszy specjalista
bud. B, pok. 81c, VIII piętro
tel. 52 349 7257
e-mail:

Marcin Brzozowski
starszy specjalista
bud. B, pok. 81d, VIII piętro
tel. 52 349 7485
e-mail:

Małgorzata Buczkowska
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 81d, VIII piętro
tel. 52 349 7660
e-mail:

Michał Dejewski
starszy inspektor
bud. B, pok. 81e, VIII piętro
tel. 52 349 7646
e-mail:

Jakub Maciąga
starszy inspektor
bud. B, pok. 81e, VIII piętro
tel. 52 349 7456
e-mail:

Anna Tomczyk
ekspert
bud. B, pok. 81b, VIII piętro
tel. 52 349 7667
e-mail:


Katarzyna Kuczmińska
inspektor
bud. B, pok. 81b, VIII piętro
tel. 52 349 7457
e-mail:

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) – specustawa drogowa,
2.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),
3.  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.) - specustawa kolejowa,
4. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433 z późn. zm.) – specustawa przeciwpowodziowa,
5. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380),
6. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404) – specustawa przesyłowa,
8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) – specustawa gazociągowa,
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

PDFLista rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 


Oddział Transportu, Gospodarki i Spraw Obronnych
Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.    Prowadzenie spraw związanych z obsługą komisji do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
2.    Prowadzenie sprawy związanych z obsługą komisji do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
3.    Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień instruktorom techniki jazdy.
4.    Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz sprawuje nad nimi nadzoru,
5.    Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy oraz sprawowanie nad nimi nadzór,
6.    Prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy,
7.    Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania,
8.    Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez starostę oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu ustawy o kierujących pojazdami,
9.    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem i sprawowaniem nadzoru nad wykorzystaniem dotacji dla samorządu województwa w zakresie:
a)    dofinansowania krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
b)    zapłaty za wydanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
10.    Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
11.    Prowadzenie spraw w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Oddział prowadzi w imieniu Wojewody współpracę z:
1.    Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,
2.    Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy,
3.    Jednostkami samorządu terytorialnego,
4.    Wojewódzkim Sztabem Wojskowym,
5.    Komendą Wojewódzką Policji,
6.    Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

Kierownik
Rafał Lewandowski
bud. B, pok. 111b, XI piętro
tel. 52 349 7489
e-mail:

Krzysztof Krzyżaniak
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 134, VIII piętro
tel. 52 349 7426
e-mail:

Marek Kosmatka
ekspert
bud. B, pok. 111f, XI piętro
tel. 52 349 7459
e-mail:

Piotr Kodrycki
ekspert
bud. B, pok. 111f, XI piętro
tel. 52 349 7488
e-mail:

Mariola Tatkowska
referent prawny
bud. B, pok.111f, XI piętro
tel. 52 349 7458
e-mail:
 

Ewa Przybylska
Specjalista
bud. B, pok. 111a, XI piętro
tel. 52 349 7404
e-mail:

Kinga Andrzejewska
starszy specjalista
bud. B, pok. 111a, XI piętro
tel. 52 349 7404
e-mail:

Arkadiusz Wróbel
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 111f, XI piętro
tel. 52 349 7487
e-mail:Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.),
2.    Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
3.    Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.),
4.    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
5.    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
6.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
7.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440, j.t.),
8.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.),
9.    Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.),
10.    Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 886),
11.    Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej(Dz. U. z 2014 r., poz. 333 z późn.zm).
12.    Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Oddział Budownictwa Specjalnego
Do zadań Oddziału należy m.in.:
1.    Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w trybie ustaw:
a)    z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
b)    z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
c)    z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku,
d)    z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
e)    z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
f)    z dnia 5 sierpnia 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
2.    Wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w zakresie dróg powiatowych i gminnych – art. 11f pkt 6 oraz art. 11g specustawy drogowej,
3.    Rozpatrywanie wniosków dotyczących decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z zakresu I i II instancji oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w I instancji w przedmiocie:
a)    wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną,
b)    zmiany decyzji ostatecznej,
c)    uchylenia decyzji ostatecznej,
d)    wygaśnięcia decyzji ostatecznej,
e)    sprostowania oczywistych omyłek,
f)    sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych,
g)    rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.

Kierownik
Agnieszka Waszak
bud. B, pok. 112, XI piętro
tel. 52 349 7419
e-mail:

Marian Tytulski
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 b, XI piętro
tel. 52 349 7661
e-mail:

Jarosław Bednarski
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 b, XI piętro
tel. 52 349 7414
e-mail:

Karolina Skowrońska
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7403
e-mail:

Justyna Anders
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7410
e-mail:

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.),
2.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn.zm),
3.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
4.    Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297  z późn. zm.) - specustawa kolejowa,
5.    Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 z późn. zm.),
6.    Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2143 z późn. zm),
7.    Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2011 r., Nr 135, poz 789 z późn.zm),
8.    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 z późn. zm.) – specustawa przesyłowa.
 

Oddział Rozwoju Regionalnego i Kontroli
Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.    Udział w procedurze wyboru wniosków do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”, w tym zapewnienie obsługi Komisji oceniającej wnioski.
2.    Wdrażanie programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w tym m.in. zarządzanie finansowe programem, nadzór nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem środków, nadzór nad procedurą zawierania umów o dofinansowanie zadań, weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, koordynacja spraw związanych z wypłatą dotacji oraz kontrola zrealizowanych zadań.
3.    Występowanie o przyznanie zapewnienia finansowania oraz uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz sprawozdawczość w ww. zakresie.
4.    Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR 2004-2006.
5.    Realizacja zadań związanych z przekazywaniem gminom dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
6.    Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem przez Wojewodę stałego lotniczego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.
7.    Wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.
8.    Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P), w szczególności poprzez:
a) poświadczanie wydatków dla RPO WK-P, wykazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w poświadczonej przez nią deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową,
b) weryfikację prawidłowości funkcjonowania systemu służącego realizacji RPO WK-P,
c)  przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym prawidłowości sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub u beneficjenta,
d) analizowanie wyników kontroli wydatkowania środków z UE i współfinansowania krajowego, w tym kontroli i audytów przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych,
e) monitorowanie i weryfikowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot odzyskanych i wycofanych, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 07-13) oraz przekazywanie do Instytucji Certyfikującej rocznej informacji w tym zakresie,
9.     Koordynowanie zadań w Wydziale w zakresie ustanowionego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej,
10.    Koordynowanie zadań kontrolnych w Wydziale, m.in. w zakresie opracowywania propozycji Wydziału do rocznego planu kontroli urzędu i sprawozdań z ich wykonania oraz obsługi kontroli i audytów prowadzonych w Wydziale
11.    Planowanie i monitorowanie realizacji budżetu w zakresie zadań Wydziału, we współpracy z poszczególnymi oddziałami, w tym m.in. przygotowywanie projektu planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, sporządzanie analiz i sprawozdań z jego wykonania, opracowywanie materiałów planistycznych dotyczących budżetu wojewody w układzie zadaniowym oraz  koordynowanie zadań związanych z monitorowaniem stopnia osiągnięcia założonych celów oraz planowanych wartości mierników,
12   Wykonywanie zadań związanych z realizacją krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej, zgodnie z art. 7 ustawy o efektywności energetycznej;
13.   Wyznaczanie i publikowanie wartości wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkań - art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
14.   Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.

Zakładka BIP K-PUW poświęcona Funduszowi Dróg Samorządowych:
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/fundusz-dr%C3%B3g-samorz%C4%85dowych-0)
 
 
Podstrona K-PUW poświęcona Funduszowi Dróg Samorządowych w województwie kujawsko-pomorskim:
(https://fds.bydgoszcz.uw.gov.pl/)
 
 
Wzory wniosków w sprawach prowadzonych przez Oddział Rozwoju Regionalnego i Kontroli:
1. wzór wniosku jst do wojewody o przyznanie dotacji celowej - dodatek energetyczny
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze/wzor-wniosku-jst-do-wojewody-o-przyznanie-dotacji-celowej-dodatek-energetyczny),
2. formularz rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę przez gminy dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/formularze/wzor-rozliczenia-otrzymanej-dotacji-celowej),
3. wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór nr 1/2020/FDS - edycja 2021 r.):
- budowa/rozbudowa/przebudowa
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/kontrole/2._wzor_wniosku_fds_nabor_na_2021_-_budowa_przebudowa_ver._1.xlsx),
- remont
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/kontrole/3._wzor_wniosku_fds_nabor_na_2021_-_remont_ver._1_1.xlsx),
- instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (nabór nr 1/2020/FDS - edycja 2021 r.)
(https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/kontrole/4._instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_nabor_1_2020_fds.docx), 
4. wzór wniosku o rozliczenie płatności w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór nr 2/2019/FDS - edycja 2020 r.)
- wniosek o rozliczenie płatności
(https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/kontrole/zal._nr_5_-_wzor_wniosku_rozliczajacego_platnosc_-_fds_2020_v.1.01.docx),
- informacja finansowa dotycząca rozliczenia oraz źródeł finansowania, stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie płatności w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
(https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/kontrole/zal._nr_1_do_wniosku_o_rozliczenie_platnosci_-_fds_2020_v._1.01.xlsx).

 Aktualnie obowiązujące obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim:
http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/4507/

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.    Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1649 ze zm.),
2.    Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U z 2014 r., poz. 1448 ze zm.),
3.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
4.    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie środków promocyjnych i informacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych,
5.    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
6.    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
7.    Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
8.    Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,
9.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.),
10.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U z 2014 r., poz. 316 ze zm.),
11.    Uchwała nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
12.    Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.),
13.    Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 930 ze zm.),
14.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 256, poz. 2145),
15.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).
16.    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r, poz. 2167 z późn. zm.),
17.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.),
 
Kierownik
Katarzyna Szpakowska
pok.101 d, X piętro
tel. 52 349 7726
email:
 
Maksymilian Wolarz
starszy inspektor wojewódzki
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7733
e-mail:
 
Dagmara Niemczyk-Januszewska
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7421
e-mail:
 
Hanna Kubiak
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7420
e-mail:

Maria Hernet
starszy inspektor wojewódzki
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7405
e-mail:
 
Magdalena Płoszyńska
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7411
e-mail:
 
Małgorzata Lubojemska
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7413
e-mail:

Krzysztof Jarzembowski
inspetkor
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7729
e-mail:
 
Marcin Szulczewski
inspektor wojewódzki
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7697
e-mail:

 

Oddział Orzecznictwa

Do zadań Oddziału należy m. in.:
1.    Wykonywanie zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia
w stosunku do starostów, w tym:
a)    rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia organów administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia,
b)    rozstrzyganie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia i wszczynanie postępowania w sprawach z tego zakresu,
c)    rozstrzyganie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach związanych z właściwością organów administracji architektoniczno-budowlanej,
d)    rozpatrywanie skarg i wniosków.


Kierownik
Joanna Kurek
bud. B, pok. 103c, X piętro
tel. 52 349 7475
e-mail:

Szczepan Bukłaho
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 103a , X piętro
tel. 52 349 7690
e-mail:

Agnieszka Czeladzińska
inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 103b, X piętro
tel. 52 349 7490
e-mail:

Jarosław Berent
Starszy Inspektor Wojewódzki
bud. B, pok. 103b , X piętro
tel. 52 349 7662
e-mail:

Maria Semrau
Starszy Inspektor Wojewódzki
bud. B, pok. 103b , X piętro
tel. 52 349 7208
e-mail:


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,   z późn.  zm.),
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, j.t. z późn. zm.) oraz akty wykonawcze,
3.  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, j.t. z późn. zm.),
4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440, j.t.),
5.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446, j.t. z późn zm.),
6.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, j.t. z późn. zm.).


Oddział Rolnictwa i Środowiska

Do zadań Oddziału należy m.in.:

1.    Powoływanie komisji do spraw szacowania szkód i koordynowanie spraw związanych z ich funkcjonowaniem, w tym przekazywanie wytycznych do prac komisji gminnych.
2.    Koordynacja spraw związanych z udzielaniem pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym również przygotowywanie do potwierdzania przez Wojewodę protokołów indywidualnych rolników.
3.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w procesie kompleksowego przygotowania projektów prawa miejscowego (rozporządzeń wojewody) w zakresie ustanawiania stref ochrony ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, przeznaczonych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
5.    Dokonywanie podziału dotacji  przeznaczonych na zwrot utraconych przez Gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
6.    Opiniowanie pod względem specjalistycznym uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
7.    Podejmowanie czynności związanych z uruchomieniem i rozliczeniem dotacji podmiotowych dla spółek wodnych oraz kontrole w zakresie ich wykorzystania.
8.    Nadzór i finansowanie wspólnej polityki rybackiej w ramach PROW 2014-2020.
9.    Uzgadnianie i opiniowanie projektów rozporządzeń wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
10. Realizacja zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych określonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w zakresie ustalania odszkodowania za szkodę nie będącą następstwem wykonania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego.
11. Realizacja zadań wojewody jako organu ochrony przyrody, w szczególności uzgadnianie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 oraz opiniowanie aktualizacji.
12. Weryfikacja wysokości odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.
13.    Nadzór nad działalnością Państwowej Straży Rybackiej.
14.    Przekazywanie środków finansowych w działach rolnictwo, środowisko, jednostkom administracji samorządowej województwa w ramach ustawy budżetowej.
15.    Przeprowadzenie kontroli w jednostkach administracji samorządowej województwa w zakresie gospodarki środkami finansowymi pochodzącymi z przydzielonych dotacji.

 

Kierownik Oddziału
Anna Kawalerska
ul. Konarskiego 1-3, pok. 131d, XIII piętro, budynek B,
tel. 52 349-75-13,
fax 52 349-75-02
e-mail:
 


Krzysztof Dulski
Starszy inspektor wojewódzki
Bud. B, pok. 131 a , XIII piętro
tel. 52 349 7512
e-mail:

Tomasz Bagniewski
Starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131 f, XIII piętro
tel. 52 349 7511
e-mail:

Krzysztof Borczyński
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131 f, XIII piętro
tel. 52 349 7562
e-mail:

Dominika Heller
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131a, XIII piętro
tel. 52 349 7514
e-mail:

Eliza Nowak
starszy inspektor wojewódzki
bud. B, pok. 131 a, XIII piętro
tel. 52 349 7503
e-mail:

Roman Wegner
starszy inspektor
bud. B, pok. 136, XIII piętro
tel. 52 349 7530
e-mail:

Małgorzata Kuźba
starszy inspektor wojewódzki
pok. 134, XIII piętro
tel. 52 349 7504
e-mail:


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:
1)    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
2)    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),
3)    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55),
4)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
5)    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2083),
6)    Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.z 2020 r. poz.224),
7)    Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188),
8)    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U.                       z 2013 r. poz. 1339 z późn. zm.),
9)    Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466),
10)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 zpóźn.zm.),
11)    Ustawa z dnia  13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2019 r. poz. 1862 z poźn. zm.),
12)    Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
13)    Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),
14)    Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020 r. poz. 6 z późn.zm.),
15)    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 60 poz. 533),
16)     Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U.                  z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
17)    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794),
18)    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz.868 późn. zm.),
19)    Ustawa z dnia 18 kwietnia1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r. poz.2168),
20)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.),
21)    Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U.                     z 2019 r. poz. 477).


Wieloosobowe stanowisko ds. rolnictwa
w Delegaturze Urzędu w Toruniu

ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
tel. 56 611 5174, 56 622 65 64
fax 56 622 65 65
e-mail:

Wieloosobowe stanowisko ds. rolnictwa
w Delegaturze Urzędu we Włocławku

Agnieszka Gajewska
Inspektor wojewódzki
Delegatura Włocławek
tel. 54 231 4376
e-mail:

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa w Delegaturze Urzędu we Włocławku
w Delegaturze Urzędu w Toruniu należy m.in.:

1.  Koordynowanie spraw związanych z udzielaniem pomocy rolnikom poszkodowanym wyniku  klęsk żywiołowych, w tym:
a) ustalanie wskaźników do oceny strat,
b) analiza wniosków gmin o powołanie Komisji ds. szacowania strat,
c) przygotowanie zarządzeń Wojewody o powołaniu Komisji ds. szacowania strat,
d)  przygotowanie wzorów dokumentów do stosowania przez powołane Komisje,
c) analiza protokołów szacowania strat przygotowywanych przez Komisje pod  względem zgodności z obowiązującymi przepisami i przygotowanie protokołów do potwierdzenia strat przez Wojewodę,
d) potwierdzanie wysokości strat na wnioskach rolników o kredyty preferencyjne,
e) przygotowywanie i analiza zestawień poniesionych strat w wyniku klęsk żywiołowych na potrzeby Wojewody i ministra właściwego do spraw rolnictwa;
2. Współdziałanie z jednostkami podległymi, inspekcjami  i służbami zespolonymi Wojewody z zakresu rolnictwa.
3.Nadzór prawidłowością wykonywania pozostających w kompetencji wydziału zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Akty prawne, na podstawie których działa, to m. in.:   
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
3. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2014 r., poz.1438 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U., poz. 187 z późn. zm.).
5.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 2242 z późn. zm.).

 

Wersja XML