Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego mieści się na drugim piętrze w budynku A przy ul. Jagiellońskiej 3, 85-090 w Bydgoszczy.
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieści się przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 85-130 w Bydgoszczy

Dyrektor:

Rafał Rewoliński

pokój nr 214, II piętro, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349 73 91, fax. 52 349 73 92
e-mail:

Zastępca Dyrektora:

Lech Kubera

pokój nr 223, II piętro, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349 73 86, fax: 52 349 73 92
e-mail:

Sekretariat Wydziału:

pokój nr 214, II piętro, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. 52 349 73 90, fax. 52 349 73 92
e-maill:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego składa się z następujących oddziałów:

 

 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach, którego funkcjonuje Lekarz Koordynator Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

  Kierownik:
  Adam Dyndesz
  pokój nr 219
  tel. 52 349 77 75, fax. 52 349 73 92
  e-mail:

  Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  pokój nr 231
  tel. 52 349 77 77, fax. 52 349 73 28
  e-mail:
  tel. Alarmowy 987 czynny przez całą dobę

  Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego

  pokój nr 231,
  tel. 52 349 71 21, fax. 52 349 73 28
  e-mail:
   
 2. Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

  Kierownik:
  Jerzy Gawęda
  pokój nr 208
  tel. 52 349 73 85, fax. 52 349 73 92
  e-mail:
   
 3. Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego

  Kierownik:

  Tomasz Mosiewicz
  pokój nr 218
  tel. 52 349 73 98, fax. 52 349 73 92
  e-mail:
   
 4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego
  ul. Grudziądzka 9-15 C, 85-130 Bydgoszcz
  Nr alarmowy 112, 997

  Kierownik:

  Radosław Bogusławski
  tel.  52 568 28 84
  fax. 52 568 28 82
  e-mail:

  Zastępca Kierownika:
  Magdalena Wysocka-Brunka
  tel. 52 568 28 84
  fax. 52 568 28 82
  e-mail:


   
 5. Samodzielne stanowiska:
  1. ds. finansowo-gospodarczych

   Danuta Hoffmann

   Jarosław Berent

   pokój nr 213 tel. 52 349 73 87, fax 52 349 73 92
   e-mail:
   e-mail:
    
  2. ds. organizacji i koordynacji systemu powiadamiania ratunkowego oraz wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

   Beata Krzyżanowska


   pokój nr 223
   tel. 52 349 73 86, fax. 52 349 73 92
   e-mail:

Zadania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. prowadzenie stałego dyżuru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
 2. koordynowanie współdziałania jednostek administracji rządowej, samorządowej i wojskowej organizacji pozarządowych i społecznych w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze województwa;
 3. współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowo-ubezpieczeniowymi celem skutecznego promowania i wdrażania programów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 4. monitorowanie stanu bezpieczeństwa i dokonywanie oceny możliwych zagrożeń na obszarze województwa, a także dyspozycyjność i gotowość sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze;
 5. planowanie i organizowanie różnych form wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
 6. opracowywanie wojewódzkich planów oraz realizuje programy i projekty:
  1. Plan Zarządzania Kryzysowego
  2. Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią
  3. Plan Działania na wypadek Wystąpienia Epidemii
  4. Plan Ewakuacji II Stopnia
  5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
  6. program realizowany na rzecz bezpieczeństwa publicznego "Razem Bezpieczniej"
   Informacje nt. programu można znaleźć tutaj: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl
  7. "Osłona Przeciwosuwiskowa";
 7. organizowanie, zabezpieczanie i nadzorowanie funkcjonowania systemów:
  1. wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
  2. łączności w sieci zarzadzania wojewody
  3. Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 8. nadzorowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze województwa;
 9. realizowanie zadań związanych ze sprawowanym przez Wojewodę nadzorem nad działalnością straży gminnych;
 10. prowadzenie wykazu stadionów, obiektów lub terenów, na których obowiązkowe jest utrwalanie imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
 11. realizowanie spraw związanych z wyznaczeniem miejsc do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
 12. zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich zespołów oraz reprezentowanie Wojewody w komisjach, zespołach i innych ciałach kolegialnych związanych organizacją bezpieczeństwa na obszarze województwa;
 13. wykonywanie zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej ora obowiązku państwa gospodarza (HNS), a także planuje użycie sił zbrojnych RP do wykonywania zadań, o których mowa w ustawie o zarzadzaniu kryzysowym;
 14. opracowywanie wytycznych, instrukcji i zaleceń w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Główne zadania Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

 1. opracowywanie głównych kierunków i działań w zakresie zadań obronnych dla administracji rządowej i samorządowej oraz innych jednostek podległych Wojewodzie;
 2. opracowywanie planów i programów:
  1. plan operacyjny funkcjonowania województwa kujawsko-pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
  2. plan przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne w województwie kujawsko-pomorskim
  3. plan obrony cywilnej województwa
  4. program pozamilitarnych przygotowań obronnych
  5. plan ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze
  6. program doskonalenia obrony cywilnej
 3. organizowanie i kierowanie systemu stanowisk kierowania Wojewody;
 4. prowadzenie spraw związanych ze szczególną ochroną obiektów, a także prowadzenie ewidencji obiektów obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;
 5. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych w województwie, koordynowanie realizacji tych zadań, a także prowadzenie kontroli w zakresie ich wykonywania;
 6. przeprowadzanie szkoleń:
  1. obronnych i koordynowanie szkoleń organizowanych przez organy samorządu terytorialnego
  2. z zakresu ochrony ludności;
 7. kierowanie, koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a także dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie;
 8. tworzenie i przygotowanie do działania jednostek obrony cywilnej w tym przygotowanie współdziałania organów i podmiotów realizujących zdania ochrony ludności;
 9. koordynowanie wykorzystania sił obrony cywilnej w czasie likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń;
 10. ustalanie potrzeb obrony cywilnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
 11. zapatrywanie organów i jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w sprzęt i środki niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;
 12. zapewnienie funkcjonowanie wojewódzkiego magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz pracowni kalibracji przyrządów dozymetrycznych.

Główne zadania Oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego:

 1. sporządzanie wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz jego bieżąca aktualizacja;
 2. przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli jednostek współpracujących z systemem, dysponentów jednostek systemu na obszarze województwa, podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 3. dokonywanie obliczeń mediany oraz trzeciego kwartyla czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia na terenie województwa kujawsko–pomorskiego;
 4. prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych o wpisaniu do rejestru wojewody jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym weryfikowaniem możliwości jednostek współpracujących z systemem w zakresie zapewnienia niezbędnego poziomu gotowości operacyjnej, kwalifikacji zawodowych osób w nich zatrudnionych oraz pozostającego w dyspozycji wyposażenia technicznego;
 5. prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 6. prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM;
 7. prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 8. wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników i dyspozytorów medycznych

co warto wiedzieć?

Informacje dotyczące wydawania kart doskonalenia zawodowego dla ratowników i dyspozytorów medycznych można uzyskać w pokoju nr 218, II piętro, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, oraz pod nr tel. 52 349 73 98.

Wzory dokumentów oraz pozostałe informacje w sprawie wydawania kart doskonalenia zawodowego można znaleźć tutaj:

PDFZgłoszenie o uzyskanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego
PDFZgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
DOCEwidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydanie decyzji administracyjnejdot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zadania Centrum Powiadamiania ratunkowego:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy jest jednym z 17 CPR funkcjonujących na terenie Polski.

Kiedy Dzwonić na 112?

Na numer alarmowy 112 DZWOŃ tylko w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska lub bezpieczeństwa publicznego, które wymagają interwencji służb ratowniczych:

 1. Wypadki drogowe,
 2. Zasłabniecie, omdlenia,
 3. Utrata świadomości,
 4. Silne krwawienia i uszkodzenia ciała
 5. Pożary,
 6. Przypadki porażenia prądem,
 7. Kradzieże, włamania,
 8. rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
 9. rozpoznania osoby poszukiwanej przez policję,
 10. inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego

Jakich Informacji udzielić dzwoniąc na nr 112?

Miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu zdarzenia i umożliwiać przeprowadzenie spokojnej rozmowy, nie narażając na niebezpieczeństwo osoby zgłaszającej.

 1. Podaj dokładne miejsce i rodzaj zdarzenia. Jeśli to możliwe zaczynając od gminy lub powiatu, w którym się znajdujesz.
 2. Udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator.
 3. Podaj swoje dane tak, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w wypadku zaistnienia jakichkolwiek niejasności.
 4. Nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – w przypadku przedwczesnego zerwania połączenia operator oddzwoni do Ciebie, co może wydłużyć czas obsługi zdarzenia.
 5. Po zakończonej rozmowie staraj się nie korzystać ze swojego telefonu, aby umożliwić służbom oddzwonienie do Ciebie w celu pozyskania dodatkowych informacji.

* W przypadku zmiany sytuacji już po dokonaniu zgłoszenia, niezwłocznie poinformuj o tym operatora numerów alarmowych.

Akty prawne na podstawie, których działa WBZK to m.in.

 1. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz.525);
 2. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 2014 r. poz. 1815 z późn.zm.);
 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1191);
 5. ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.);
 6. postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2015 r. poz. 697);
 7. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ),
 8. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz.1512 z późn.zm.);
 9. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r. poz..1510 );
 10. ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z 2014 r. poz.1077);
 11. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r. poz.1166);
 12. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333);
 13. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. poz.1099);
 14. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014r. poz.243 z późn.zm.);
 15. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013r. poz. 947 z późn. zm.);
 16. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
 17. ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013 r. , poz. 1635 z późn.zm);
 18. wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;
 19. wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz erozji brzegu morskiego;
 20. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2013r. poz.1383 z późn. zm.);
 21. ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011r. Nr185, poz. 1092);
 22. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm);
 23. ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013r. poz.611 z późn.zm.);
 24. ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzana i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012r. poz. 1017 z późn. zm.);
 25. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.);
 26. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r.  poz. 757 z późn. zm.);
 27. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. z  2009r. Nr 139 poz. 1132);
 28. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.);
 29. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2014r. poz.413 z poźn.zm.);
 30. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn.zm.);
 31. ustawy budżetowa na dany rok kalendarzowy;
 32. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z  2013r. poz. 330 z późn. zm.);
 33. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228 z późn.zm.);
 34. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907  z późn. zm.);
 35. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn.zm.);
 36. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn.zm);
 37. ustawy z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z  2011r. Nr 234 poz.1385 z późn. zm.).
 38. oraz inne akty prawne
Wersja XML