Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Wojewody

Dyrektor
Tomasz Łapicz
tel. (52)-349-7788
fax (52)-349-7460
e-mail:

Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Adrian Mól
pokój 120, I piętro
tel. (52)-349-7598
fax (52)-349-7460
e-mail:


Oddział Organizacji

Kierownik
Joanna Skrzyńska
ul. Jagiellońska 3, pok. 115 (I piętro)
tel. 52 349-7648
e-mail:

Czym się zajmujemy?

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
 8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 9. Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.),
 10. Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Oddział Informacji i Analiz

Kierownik
Beata Zarzycka
ul. Jagiellońska 3, pok. 120, I piętro
tel. 52 349-7655
fax 52 349-7460
e-mail:


Czym się zajmujemy?Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058).
Ustawa Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. nr 5 poz. 24 ze.zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. z 2002 r., nr 4, poz. 36).
 
Samodzielne stanowisko do spraw protokolarnych

Zajmuje się organizacją i obsługą  protokolarną oficjalnych wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy  państwowej, przedstawicieli innych państw oraz innych organów i instytucji.
Wieloosobowe stanowisko ds. cmentarnictwa wojennego i dziedzictwa kulturowego

Realizuje zadania Wojewody wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

Wersja XML