Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany

Informacja dotyczy mandatów nałożonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nałożonych do 31 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Kto załatwia sprawę:

 1. Wydział Finansów i Budżetu, 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pok.242 (budynek A, II piętro) - dla mandatów karnych nałożonych na terenie byłego województwa bydgoskiego,
  tel. 52 3497372 lub 52 3497369,
 2. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu
  Wydział Finansów i Budżetu, 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21, pok. 101 (I piętro) - dla mandatów karnych nałożonych na terenie byłego województwa toruńskiego,
  tel. 56 611 5133,
 3. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku
  Wydział Finansowy i Budżetu, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, pok. 42 (II piętro) - dla mandatów karnych nałożonych na terenie byłego województwa włocławskiego,
  tel. 542313839.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. Wniosek o odroczenie albo rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych lub inny wniosek wobec tych należności DOCodroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego (39,50KB) ),
 2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby zobowiązanej ubiegającej się o ulgę w spłacie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego w formie rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia płatności (DOCOświadczenie o sytuacji finansowej (39,50KB) ).

Opłaty:

Czynność wydania decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł – płatnej na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentów

Podstawa prawna wniesienia opłaty:

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) istnieje możliwość zwolnienia od opłaty skarbowej. W celu skorzystania ze zwolnienia zainteresowany musi przedstawić zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na wyżej wskazany adres. Decyzję w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności za mandat karny kredytowany wydaje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Termin załatwienia sprawy :

zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) – do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35, urząd informuje wnioskodawcę – art. 36 kpa..

Tryb odwoławczy:

od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Finansów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto warto wiedzieć:

Organ egzekucyjny na podstawie art. 56 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) zawiesza postępowanie egzekucyjne po uprawomocnieniu się decyzji wydanej przez wierzyciela o udzieleniu ulgi w spłacie należności.