Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku A, ul. Jagiellońska 3 oraz na parterze budynku C.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Paweł Klamka
tel. +48 52 349 78 14
fax +48 52 349 75 79
e-mail:

Sekretariat
ul. Jagiellońska 3, pok. 113, I piętro

Hanyżewska Magdalena
tel.: +48 52 349 7814
fax.: +48 52 349 7579
e-mail:

Oddział Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Kancelarii Tajnej/Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych
Ewa Pierzchalska
tel. 52 349-7232
e-mail:

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Jerzy Gerszewski
tel. 52 349-7239
e-mail:

Administrator Systemu
Maciej Antczak
tel. 52 349-7699
e-mail:

Do zadań Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych należy m.in.:
1.    Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2.    Prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
3.    Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
4.    Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5.    Zapewnienie funkcjonowania i ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
6.    Prowadzenie Kancelarii Tajnej;

Oddział Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie obsługi w zakresie ochrony informacji niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wraz z Delegaturami w Toruniu i we Włocławku oraz w n/w jednostkach rządowej administracji zespolonej:


1.    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy;
2.    Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy;
3.    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy;
4.    Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy;
5.    Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu;
6.    Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
7.    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy;
8.    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
9.    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;
10.  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
11.  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy;
12.  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy.

Wieloosobowe stanowisko ds. oświadczeń majątkowych i przeciwdziałania korupcji

Monika Konklewska
tel./fax 52 349-7696
e-mail:

Andrzej Szklarek
tel./fax 52 349-7696
e-mail:

Zajmujemy się realizacją zadań w zakresie oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu przez osoby pełniące funkcje i zajmujące stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dodatkowo realizujemy zadania w zakresie konfliktu interesów i prewencji antykorupcyjnej.

Inspektor Ochrony Danych
Jerzy Gerszewski
tel. 52 349-7239
e-mail:
Zajmuje się nadzorowaniem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Oddział Informatyki i telekomunikacji
Kierownik
Andrzej Wilemski
tel./fax 52 349-7717
e-mail:
Zajmujemy się m.in.:
1.    Zabezpieczaniem prawidłowego funkcjonowania od strony informatycznej systemów komputerowych działających w Urzędzie;
2.    Obsługą informatyczną Urzędu;
3.    Zabezpieczeniem obsługi łączności telefonicznej, faksowej, wideokonferencyjnej oraz infrastruktury sieciowej dla potrzeb Urzędu;
4.    Obsługą nagłośnienia konferencji, narad i szkoleń prowadzonych w budynkach Urzędu.

Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa fizycznego i dozoru
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Zajmujemy się realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem dozoru, ochrony fizycznej
i ochrony przeciwpożarowej Urzędu, w tym m.in.:
1.    Monitorowanie funkcjonowania i utrzymania w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu w obiektach Urzędu;
2.    Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu w Bydgoszczy oraz jego Delegaturach;
3.    Wykonywanie czynności portierskich;
4.    Realizacja zadań powierzonych Dyrektorowi Generalnemu Urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie.

Pliki do pobrania:

  Wzory druków oświadczeń o stanie majątkowym przeznaczonych dla pracowników K-PUW i Administracji Zespolonej :

PDFObwieszczenie Prezydenta RP. druki oświadczenia o stanie majątkowym (429,49KB)
DOCXOświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka (18,40KB)
DOCXOświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka (18,61KB)
DOCXoświadczenie o stanie majątkowym pracowników K-PUW i AZ (34,33KB)
 

 1. obowiązujące uregulowania prawne w zakresie składania oświadczeń majątkowych - najczęściej popełniane błędy w trakcie wypełniania oświadczeń majątkowych
  PDFoswiadczenia majątkowe zasady, błędy.pdf (620,48KB)
   
 2. wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego województwa oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
  PDFwzór OM członka zarządu woj..pdf (178,27KB)
  PDFwzór OM radnego województwa.pdf (178,75KB)
   
 3. wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego powiatu  oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
  PDFwzór OM członka zarządu powiatu.pdf (174,87KB)
  PDFwzór OM radnego powiatu.pdf (171,88KB)
   
 4. wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego gminy oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
  PDFwzór OM radnego gminy.pdf (173,49KB)
  PDFwzór OM wójta.pdf (172,04KB)
 5. Aktywne druki oświadczeń majątkowych – samorządy
  DOCXOświadczenie majątkowe radnego powiatu (29,97KB)
  RTFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu (124,58KB)
  DOCXOświadczenie majątkowe radnego gminy (27,12KB)
  DOCXOświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarz gminy (30,05KB)

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i obronności Urzędu

Jerzy Krysiński
ul. Jagiellońska 3, pok. 10, parter
tel. 52 349-7354
e-mail:

Zajmuje się m.in.:

 1. Planowaniem, koordynowaniem i realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa Urzędu będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego Urzędu;
 2. Planowaniem i realizacją zadań związanych z obronnością Urzędu w czasie pokoju, na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.

Samodzielne stanowisko do spraw bhp

Jolanta Pawlikowska-Cichy
ul. Jagiellońska 3, pok. 10, parter
tel. 52 349-7360
e-mail:    

Zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie.

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ;
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 6. Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.