Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół możecie Państwo znaleźć w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku  B - wieżowiec.
Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący WZON

Paweł Bednarski
ul. Konarskiego 1-3, budynek B, pok. 40b
tel. 52 349-7516
e-mail: pbednarski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekretariat Wojewódzkiego Zespołu - przyjmowanie interesantów, pism, odwołań, wniosków i skarg:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 42
tel. 52 349-7516
fax 52 349-7518
e-mail:

Informacje ważne dla osób niepełnosprawnych przebywających na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Obsługę osób niepełnosprawnych prowadzą na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pracownicy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pok. 40 budynek "B", którzy udzielą pomocy w zakresie:

-    orientacji w trakcie przemieszczania się na terenie budynków,
-    komunikacji przy ograniczeniach w porozumiewaniu się,
-    przekazania informacji urzędniczej w sposób zrozumiały dla osób doświadczających różnych trudności i barier niezależnie od sprawy,
-    dokumentacji, wykonania kopii, przygotowania pisma urzędowego itp.,
-    ustalenia warunków i miejsca spotkania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz każdym urzędnikiem pracującym w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim,
-    nagłych zdarzeń związanych ze stanem funkcjonalnym lub inną sytuacją kłopotliwą.
 

Telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy urzędu: 52 34 97 516
W sytuacji alarmowej: tel. nr 112
W każdej sprawie wymagającej interwencji Pełnomocnika Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny - tel. kom. 607 233 759
UWAGA
Wózek służący przemieszczaniu się osobom z trudnościami ruchowymi  znajduje się w pok. 41, budynek "B", Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Urządzenie służące do przemieszczania się po schodach (tzw. schodołaz) znajduje się w budynku "A" Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – informacja u portiera.

Informacja dla osób słabowidzących:

PDFWZON 6 inf. kontrastowa (116,72KB)

Kontrola orzeczeń:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 40a, 40c

Nadzór nad orzecznictwem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 461 60 00

Miejsce posiedzeń składów orzekających:
gabinet lekarski:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 44

pokój badań drugiego specjalisty - psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 41

Miejsce dodatkowych badań medycznych:
gabinet lekarski:
ul. Konarskiego 1-3, V piętro, budynek B, pok. 54

Miejsce dodatkowych badań psychologicznych:
ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, budynek B, pok. 41 lub 40d

Czym się zajmujemy:

1.    Rozpatrujemy odwołania od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji w postępowaniu administracyjnym. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są niezbędnymi dokumentami przy ubieganiu się o ulgi i świadczenia dla osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów.
2.    Rozpatrujemy wnioski i skargi w ramach procedur administracyjnych.
3.    Rozpatrujemy zażalenia od postanowień i odwołania od decyzji wydawanych przez powiatowe zespoły w postępowaniach administracyjnych oraz wydajemy decyzje i postanowienia jako organ I instancji w postępowaniach administracyjnych wszczętych przed Wojewódzkim Zespołem.
4.    Sprawujemy w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nadzór nad działalnością powiatowych i miejskich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa.
5.    Przeprowadzamy kontrole powiatowych zespołów na terenie województwa.
6.    Przeprowadzamy postępowania kwalifikacyjne dla członków powiatowych i miejskich zespołów na terenie województwa.
7.    Organizujemy szkolenia, narady i konferencje w zakresie procedury orzeczniczej i zjawiska niepełnosprawności.
8.    Wykonujemy badania specjalistyczne na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
9.    Monitorujemy niepełnosprawność na terenie województwa w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa.
10.    Opracowujemy raporty i sprawozdania z realizacji zadań orzeczniczych na terenie województwa.

W województwie kujawsko - pomorskim w 2018 roku zespoły orzekające o niepełnosprawności wydały łącznie 46 252 orzeczenia, z czego 39 093 orzeczenia dla osób po 16 roku życia, oraz 7 159 dla osób przed 16 rokiem życia. Wojewódzki Zespół w Bydgoszczy w tym okresie rozpatrzył 4 163 odwołania od orzeczeń wydanych w I instancji.

Tryb postępowania:

1.    Postępowanie orzecznicze rozpoczyna się i toczy na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej na wniosek przedstawiciela ustawowego.
2.    We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności osoba zainteresowana składa wniosek i aktualne, nie starsze niż sprzed 30 dni, zaświadczenie lekarskie oraz posiadaną dokumentację medyczną. Formularze wniosku i zaświadczenia lekarskiego otrzymać można w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności oraz ośrodkach pomocy społecznej.
3.    Osoba wezwana na posiedzenie składu orzekającego zabiera ze sobą dowód tożsamości, który okazuje specjalistom. W przypadku braku dokumentu tożsamości skład orzekający odstępuje od badań, a osoba jest zobowiązana do dostarczenia w ciągu 14 dni licząc od daty posiedzenia pisemnego wniosku o ponowne wyznaczenie posiedzenia składu orzekającego - pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.
4.     Zainteresowany zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia od rozpatrywania wniosku, dostarczyć dodatkowe wyniki specjalistycznych badań lekarskich, jakie zlecił przewodniczący składu orzekającego oraz poddać się badaniom lekarza i innych specjalistów.
5.    Ustalanie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz wskazań odbywa się na posiedzeniu składu orzekającego po przeprowadzeniu badania lekarskiego i specjalistycznych wywiadów. Podczas wywiadu sporządzanego w trakcie posiedzenie osoba zainteresowana udziela prawdziwych informacji pod rygorem prawnej odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.
6.    Skład orzekający: lekarz-przewodniczący i orzecznik specjalista zgodnie ze specjalnością, wydaje stosowne orzeczenie w I instancji, od którego przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
7.    Odwołanie od orzeczenia w I instancji składa się w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie.
8.    Osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu w obecności pracownika tego organu.
9.    Dodatkowe badania specjalistyczne wykonuje się bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy lub psychologów członków zespołu orzekającego. Stawiennictwo na badania jest obowiązkowe.
10.    Koszt przyjazdu do siedziby wojewódzkiego zespołu nie podlega zwrotowi.
11.    Skład orzekający wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie w II instancji, które jest ostateczne w administracyjnym trybie postępowania.
12.    Ostateczne orzeczenie wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności można zaskarżyć do sądu rejonowego - wydział pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.
13.    W postępowaniach wszczętych po 1 czerwca 2017 roku, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, osoba orzekana lub jej przedstawiciel ustawowy może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W tym celu należy złożyć w Wojewódzkim Zespole pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
14.    Z dniem doręczenia organowi skutecznego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna nie będzie musiała oczekiwać na uprawomocnienie się orzeczenia, którym będzie można się posługiwać już następnego dnia po dniu doręczenia organowi zrzeczenia się prawa do odwołania. Co ważne, wniesienie odwołania pomimo zrzeczenia się tego prawa nie będzie skutkować wszczęciem postępowania odwoławczego.
15.    Postanowienia wydawane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności można zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
16.    Osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,  lub jej przedstawiciel ustawowy, może wystąpić do właściwego ze względu na zamieszkania powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia na podstawie udokumentowanej zmiany w stanie zdrowia. Wniosek o ustalenie orzeczenie w związku ze zmianą stanu zdrowia można wnieść w każdym czasie, bez względu na fakt posiadania ważnego orzeczenia.
17.    Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wniosek o wydanie orzeczenia po wygaśnięciu orzeczenia dotychczasowego rozpatrzony zostanie w terminie miesiąca liczonego od dnia następującego po dniu, w którym ważność     straciło orzeczenie dotychczasowe. Tym samym jeśli wniosek o wydanie orzeczenia złożono w dniu 01.06, a osoba posiada orzeczenie ważne do 30.06 tego samego roku, miesięczny termin na rozpatrzenie wniosku rozpoczyna bieg  począwszy od 01.07 tego roku.
 

Akty prawne regulujące postępowania przed powiatowymi i wojewódzkimi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności:

1.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

PDFWZON 1 (766,29KB)
PDFWZON 1 wersja kontrastowa (802,68KB)


2.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 ze zm.)
PDFWZON 2 (425,81KB)
PDFWZON 2 wersja kontrastowa (435,67KB)

3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.  w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia  (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze. zm.)

PDFWZON 3 (196,03KB)
PDFWZON 3 wersja kontrastowa (196,81KB)


4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1875)

PDFWZON 4 (218,86KB)
PDFWZON 4 wersja kontrastowa (220,48KB)


5.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 29)

PDFWZON 5 (216,20KB)
PDFWZON 5 wersja kontrastowa (217,31KB)

 

Powiatowe Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności w Województwie Kujawsko-Pomorskim:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Sikorskiego 2
87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. 54 282 23 46
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy
ul. Mickiewicza 1
87-300 Brodnica
tel. 56 49 33 729
fax 56 49 84 769
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
tel. 52 34 01 513,
fax 52 34 01 551
(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców pow. bydgoskiego )
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmnie
ul. Słowackiego 3
86-200 Chełmno
tel. 56 67 72 412,
fax. 56 67 72 446
e-mail: -chełmno.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Dr.J.G. Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 45 29
fax. 56 682 03 91
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. 56 45 10 320
fax. 56 45 10 322
(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców pow. grudziądzkiego)
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17
88-101 Inowrocław 3
tel. 52 359 22 50 / ~51 / ~52
e-mail: ław.powiat.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie
ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno
tel. 54 28 866 37
fax. 54 28 866 32
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie
ul. Ogrodowa 10, wejście B,
88-300 Mogilno
tel. 52 31 590 38 / ~39
(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców pow. żnińskiego)
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle Nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło Nad Notecią
tel. 52 386-66-70 i 71
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie
ul. Szpitalna 3
88-200 Szpitalna 3
tel.54 285 56 50
e-mail:

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie
ul. Warszawska 38a
87-500 Rypin
tel. 54 280 36 41
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
ul. Powstańców Wielkopolskich 2a
89-410 Więcbork
tel. 52 389 67 90
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 173
86-100 Świecie
tel. 52 568 32 30
e-mail:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu
ul. Fałata 39
87-100 Toruń
tel. 56 611 88 92, 56 611 88 88
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel. 56 662 87 62
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. 52 559 1996, 52 559 2041
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 51 wew. 103
e-mail:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. 54 423 23 00
e-mail:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
ul. Okrzei 74B
87-800 Włocławek
tel. 54 232 43 20
e-mail:


Polityka prywatności - ochrona danych

PDFwzór ochrona danych.pdf (190,54KB)