Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej

Podstawa prawna:

1. ustawy o stosunku Państwa do określonych Kościołów i związków wyznaniowych,
2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Kto załatwia sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

  1. powiadomienie władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną,
  2. dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę prawną,
  3. podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej.

Opłaty:

zwolnienie z opłaty skarbowej od podań składanych w wykonaniu ustawowego obowiązku.

Termin załatwienia sprawy:

siedem dni od daty wpływu powiadomienia.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

Zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na postanowienie o odmowie pisemnego potwierdzenia powiadomienia bądź potwierdzenia o treści innej niż żądana, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentu urzędowego.

Wersja XML