Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Kto załatwia sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia,
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 17,- zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.
Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni.

Czy i gdzie można zaskarżyć postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenie o treści żądanej przez wnioskodawcę:

Na takie postanowienie lub zaświadczenie można wnieść zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia (zaświadczenia).

Wersja XML