Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

K O M U N I K A T

W czasie stanu epidemii NIE ULEGŁY ZAWIESZENIU terminy związane ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych określone w art. 67 c ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

w Bydgoszczy

Milena Szuchnik

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KONTAKT

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wersja XML