Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców

Wytyczne

 

w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach.

 

 1. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, w ramach indywidualnego programu integracji – cudzoziemcowi, czyli osobie która uzyskała w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach udziela się pomocy na podstawie złożonego przez niego wniosku
  do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy społecznej w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa
  w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z o cudzoziemcach.
 2. Cudzoziemiec składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS – zgodnie z właściwością dla deklarowanego miejsca zamieszkania.

Wniosek musi spełniać wymogi art. 91 ust 5 ustawy o pomocy społecznej, tj. zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • pisemne oświadczenie, że cudzoziemiec nie zwrócił się z podobnym wnioskiem
  naterenie innego województwa,
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.
 1. W przypadku osoby, która uzyskała status uchodźcy do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej):
  • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
  • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
  • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.
 2. W przypadku osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej):
  • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
  • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.
 3. W przypadku osoby, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
  do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 7a ustawy o pomocy społecznej):
  • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością,o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach;
  • karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 4. Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji, np. potwierdzenie zameldowania, umowę najmu lokalu.
 5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS właściwe dla deklarowanego przez cudzoziemca miejsca pobytu zobowiązane jest powiadomić w formie pisemnej Wojewodę Kujawsko-Pomorskiegoo deklarowanym przez cudzoziemca przystępującego do realizacji programu integracji miejscu pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski akceptuje w formie pisemnej zadeklarowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego miejsce pobytu przez cudzoziemca opuszczającego ośrodek dla uchodźców.

 1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS niezwłocznie przekazuje Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiego, celem zatwierdzenia, podpisany przez Cudzoziemca program integracji wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji (zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).
 3. Wszelkie zmiany mające wpływ na realizację indywidualnego programu integracji należy wnosić do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w formie pisemnej wraz z wnioskiem i uzasadnieniem o celowości dokonywanych korekt.
 4. Przyjęcie działań wykraczających poza zatwierdzony przez Wojewodę
  Kujawsko-Pomorskiego indywidualny program integracji, w szczególności rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach województwa kujawsko-pomorskiego oraz niewywiązywanie się przez cudzoziemca z warunków określonychw indywidualnym programie integracji, zgodnie z art. 94 ust. 3 i art. 95 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi podstawę do wstrzymania bądź ograniczenia pomocy z budżetu państwa.

 

Uzasadnienie

 

Wprowadzenie wytycznych  w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ma na celu ujednolicenie działań jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania pomocy społecznej w oparciu o art. 91-95 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., w szczególności w zakresie prowadzonej dokumentacji oraz wzorów wniosków składanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, do zadań Wojewody należy koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania.

 

 

Wprowadza się wzory:
DOCWniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy – załącznik Nr 1.
DOCWniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą – załącznik Nr 2.
DOCWniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach – załącznik Nr 3.
DOCIndywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy – załącznik Nr 4.
DOCIndywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą – załącznik Nr 5.
DOCIndywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – załącznik Nr 6.
DOCAneksu do Indywidualnego Programu Integracji – załącznik Nr 7.
DOC8_integracja_cudzoziemcow_zestawienie_kosztow_realizacji_indywidualnego_programu_integracji_zal8_2016-1-1.doc
 

 

Uzasadnienie
Wprowadzenie wytycznych ujednolici działanie jednostek samorządów terytorialnych, realizujących zadania pomocy społecznej w oparciu o art. 91-95 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań Wojewody należy koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania.

Wprowadzenie wytycznych umożliwi ujednolicenie prowadzonej dokumentacji oraz wprowadza wzory wniosków składanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Terminy przyjęte w procedurze w zakresie integracji cudzoziemców zapewnią sprawne i skuteczne działanie wszystkich jednostek organizacyjnych zaangażowanych w tym procesie.

Wersja XML