Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Jednocześnie informuje, że zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z poźn. zm.) sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

PDFKPUW w Bydgoszczy - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacje dodatkowe
PDFDysponent części 85/04 Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 

Wersja XML